До відома

На виконання вимог Законів України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", та у відповідності до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, що набула чинності з 01.11.2015 р. уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осiб на ліквідацію АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» надає до вiдома наступне:

Запит на публічну інформацію - прохання особи до розпорядника інформації (Фонду та/або до уповноваженої особи Фонду) надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні;

Публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Фондом та/або уповноваженими особами Фонду своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться в володінні інших суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації";

Доступ до публічної інформації щодо діяльності АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» забезпечується шляхом:

оприлюднення публічної інформації в офіційних друкованих виданнях;

розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті банку та на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осiб в мережі Інтернет (http://www.fg.gov.ua/);

розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні банку;

надання інформації за запитами на публічну інформацію.

Запит на інформацію рекомендовано подавати:

- фiзичними особами за формою Додаток 2;

- юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи за формою Додаток 3.

Способи подачi запитів на публічну інформацію:

усно:по телефону (057) 758-81-02 або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: за адресою 61002, м. Харкiв, вул. Петровського, 23;

в електронному вигляді: на електронну адресу info-mercury@ukr.net;

засобами факсимільного зв'язку: на номер (057) 700-16-30.

Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

Усний запит заповнюється працівником банку.

Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

Запит на інформацію, що подається фізичною особою повинен містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові запитувача;

2) поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

3) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але який містить прохання надати інформацію, що не є публічною інформацією, розглядається в порядку та в строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

Запит на інформацію, що подається юридичною особою та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи повинен містити:

1) найменування юридичної особи чи об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

2) місцезнаходження юридичної особи або поштову адресу об'єднання громадян без статусу юридичної особи, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку;

3) прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої запитувачем особи;

4)відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);

5) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назву, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати);

6) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.